Regulamin

REGULAMIN

 

 1. DEFINICJE

 

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Stronę lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności Portalu opisanych w niniejszym Regulaminie, a w szczególności osoba szukająca korepetytorów;

 2. Regulamin – niniejszy regulamin strony internetowej dostępnej pod adresem: www.moj-korepetytor.pl/regulamin;

 3. Strona, Portal – strona internetowa prowadzona pod adresem www.moj-korepetytor.pl;

 4. Indywidualny Profil Użytkownika – rozumie się przez to podstronę Portalu za pomocą, którego Użytkownik może m.in. zarządzać danymi osobowymi, kontrolować stan posiadanych środków i nawiązanym kontaktów z korepetytorami, czy dokonać zmiany hasła. Dostęp do Indywidualnego Profilu Użytkownika chroniony jest hasłem i loginem określanymi przez Użytkownika;

 5. Mój KorepetytorAlexandre Karczewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Mój Korepetytor Alexandre Karczewski w Krakowie, ul. Kalwaryjska 64/9, 30-504 Kraków, NIP: 6793189997;

 6. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

 7. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Portal, dostępny pod adresem: www.moj-korepetytor.pl, jest prowadzony przez przedsiębiorstwo Alexandre Karczewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Mój Korepetytor Alexandre Karczewski w Krakowie, ul. Kalwaryjska 64/9, 30-504 Kraków, NIP: 6793189997.

 2. Za pośrednictwem Portalu Mój Korepetytor umożliwia Użytkownikom znalezienie i nawiązanie kontaktu z wybranym przez siebie korepetytorem (korepetytorami).

 3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników będących osobami fizycznymi poszukującymi korepetytorów, ze Strony. Warunki współpracy i korzystania z Portalu przez Użytkowników świadczących usługi korepetycji są zasadniczo uregulowane pomiędzy Mój Korepetytor a tymi osobami na podstawie odrębnych umów, przy czym niniejszy Regulamin stosuje się odpowiednio w zakresie nieuregulowanym tymi umowami.

 

 1. ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU

 

 1. Użytkownik chcąc korzystać z Portalu w celu wyszukania i nawiązania kontaktu z korepetytorami zobowiązany jest do założenia na Stronie Indywidualnego Profilu Użytkownika. Jeden Użytkownik może mieć tylko jedno Konto. Użytkownik o danym adresie poczty elektronicznej może być zarejestrowany tylko raz. Kolejna rejestracja z wykorzystaniem danego adresu poczty elektronicznej jest możliwa po uprzednim anulowaniu rejestracji przypisanej do danego adresu e-mail.

 2. Warunkiem rejestracji jest podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, tj. imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (email), numer telefonu oraz wyrażenie zgody na treść Regulaminu i zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Mój Korepetytor oraz na treść polityki prywatności. Po dokonaniu tych czynności Użytkownik otrzyma wiadomość mailową potwierdzającą rejestrację konta i zawierającą link autoryzacyjny, na który należy kliknąć by dokończyć rejestrację i autoryzować Indywidualny Profil Użytkownika.

 3. Mój Korepetytor może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania ze Strony, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Portalu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu albo Polityki Prywatności, a w szczególności, gdy Użytkownik:

 1. podał w trakcie rejestracji na Portalu dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;

 2. dopuścił się za pośrednictwem Portalu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników Strony;

 3. dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Mój Korepetytor za zachowania niezgodne z zobowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię przedsiębiorstwa Mój Korepetytor.

 1. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Strony, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Mój Korepetytor.

 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Portalu usługami, Mój Korepetytor podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

 3. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

 1. niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;

 2. korzystania ze Strony w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

 3. niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Strony niezamówionej informacji handlowej (spam);

 4. korzystania ze Strony w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Mój Korepetytor;

 5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Strony jedynie na własny użytek (zakaz korzystania z Portalu w celu prowadzenia działalności komercyjnej);

 6. korzystania ze Strony w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu i polityki prywatności Strony, z także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 1. Mój Korepetytor nie jest stroną żadnych stosunków prawnych pomiędzy Użytkownikami Portalu, a jedynie udostępnia miejsce, na którym Użytkownicy będący osobami fizycznymi poszukującymi korepetytorów mogą znaleźć, nawiązać kontakt i zawrzeć umowę z Użytkownikami świadczącymi usługi korepetycji.

 2. Na Portalu to sami Użytkownicy nawiązują kontakty między sobą i ustalają termin i zasady świadczenia usług korepetycji, przy czym pierwszy kontakt zawsze musi wyjść ze strony Użytkownika poszukującego korepetycji. Użytkownik ten wyszukuje odpowiedniego korepetytora i nawiązuje z nim kontakt ustalając termin i zakres (temat) korepetycji i warunki ich przeprowadzenia. Kolejne korepetycje mogą już być ustalane między Użytkownikami poza Portalem, bezpośrednio przez samych użytkowników.

 3. Użytkownik, który nie świadczy usług korepetycji, może w każdym czasie odwołać ustalony termin korepetycji. Odwołanie terminu lekcji możliwe jest albo poprzez Portal albo poprzez bezpośredni kontakt Użytkownika z korepetytorem (jeśli odwołanie następuje na 48 godzin przez lekcją).

 4. Użytkownicy nie ustalają ani nie dokonują między sobą płatności wynagrodzenia korepetytorów za przeprowadzone korepetycje. Żadne płatności nie mogą być dokonywane z pominięciem Portalu. W przypadku, w którym korepetytor zażąda od Użytkownika dokonania płatności poza Portalem (np. gotówką podczas korepetycji), Użytkownik nie ma obowiązku dokonywać takiej płatności i powinien ten fakt zagłosić Mój Korepetytor, która podejmie stosowne kroki prawne wobec takiego korepetytora. Szczegółowe zasady dot. opłat i metod płatności opisane są w pkt IV poniżej.

 5. Użytkownicy mają możliwość wystawiania opinii wobec korepetytorów i ich oceny. Wystawienie opinii może nastąpić w każdym czasie. Opinia ma charakter graficzny poprzez wystawienie oceny w pięciogwiazdkowej skali (od 1 do 5).

 6. Użytkownik odpowiada w pełnym zakresie za wszelkie opinie, które dodał do Portalu wobec korepetytora. Mój Korepetytor nie dokonuje weryfikacji w żadnej formie opinii dodanych przez Użytkowników, nie ingeruje w ich treść merytoryczną oraz nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wywołane ich dodaniem do Portalu. Opinie są dostępne dla wszystkich osób korzystających z Portalu.

 

 1. OPŁATY I METODY PŁATNOŚCI

 

 1. Użytkownik będący osoba fizyczną, który poszukuje korepetycji, chcąc w pełni korzystać z Portalu i z usług korepetycji na Portalu ogłaszanych, musi wykupić odpowiedni pakiet godzin. Nie ma możliwości wykupienia środków na opłacenie tylko jednej lekcji.

 2. Pakiety godzin podane są na stronie Portalu, a cena ich wykupu podana jest w złotych polskich i stanowi cenę brutto.

 3. Ceny wykupienia pakietów godzin mogą z czasem ulec zmianie. Raz wykupiony pakiet godzin nie ulegnie zmianie aż do jego całkowitego wykorzystania przez Użytkownika – z zastrzeżeniem postanowień pkt V poniżej.

 4. Zapłacona przez Użytkownika cena wykupienia pakietu godzin nie stanowi przychodu Mój Korepetytor. Środki te są bowiem przechowywane przez Mój Korepetytor jako pośrednika i z tych środków Mój Korepetytor opłaca korepetytorów po przeprowadzeniu przez nich zajęć, pomniejszając tym samym środki Użytkownika wykupione w ramach pakietu godzin.

 5. Przychodem Mój Korepetytor jest 11% (pakiet 8 godzin), 20% (pakiet 4 godzin), 27% (pakiet 1 godzina) od wartości wykupionych przez Użytkowników pakietów godzin. W związku z tym Mój Korepetytor informuje, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wartość wykupionego przez niego pakietu godzin będzie odpowiednio niższa niż wartość tego pakietu podana na Portalu, bowiem środki zostaną pomniejszone o wynagrodzenie Mój Korepetytor.

 6. Na Stronie istnieje możliwość płatności przy wykupieniu pakietu godzin przy wykorzystaniu portalu przelewy s24. Korzystając z tej formy płatności Użytkownik nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów, z wyjątkiem ewentualnych kosztów narzuconych przez przedsiębiorców, za pomocą których płatność jest dokonywana, w szczególności banki.

 7. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na rachunek bankowy Mój Korepetytor.

 8. Informacja o wykupionym pakiecie godzin i o ilości godzin w ramach danego pakietu pozostałych do wykorzystania przez Użytkownika będzie widnieć w Indywidualnym Profilu Użytkownika.

 9. Użytkownik zobowiązuje się niniejszym do nie umawiania i nie odbywania korepetycji ponad wykupiony pakiet godzin. W przypadku, w którym Użytkownik wykorzysta całkowicie wykupiony pakiet godzin, to – chcąc dalej korzystać z Portalu i odbywać korepetycje – zobowiązany jest do wykupienia kolejnego (kolejnych) pakietu godzin przed przeprowadzeniem kolejnych korepetycji.

 10. W przypadku, w którym korepetytor zawiadomi Mój Korepetytor o odbyciu korepetycji, a Mój Korepetytor stwierdzi brak środków danego Użytkownika, niezwłocznie zawiadomi o tym Użytkownika i korepetytora.

 11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10 powyżej, korepetytor ma prawo do odmowy przeprowadzenia dalszych zajęć do czasu uzyskania od Użytkownika albo Mój Korepetytor informacji, że Użytkownik wykupił kolejny pakiet godzin, z którego zapłacona zostanie przeprowadzona już lekcja i kolejne.

 12. Korepetytorowi nie przysługuje roszczenie do Mój Korepetytor o zapłatę wynagrodzenia w razie prowadzenia zajęć wobec Użytkownika, który nie miał wykupionego pakietu godzin. W razie ponownego wykupienia przez Użytkownika pakietu godzin Mój Korepetytor w pierwszej kolejności pokryje z tego pakietu zaległe korepetycje.

 13. Jeżeli Mój Korepetytor otrzyma wiadomość, że Użytkownik umówił bądź odbył korepetycje ponad wykupiony pakiet godzin, Mój Korepetytor może usunąć Użytkownikowi konto na Portalu i wezwać go do zapłaty kwoty aby pokryć wynagrodzenie korepetytora. Użytkownik zobowiązuje się zapłacić stosowną kwotę Spółce w terminie 5 dni. W przeciwnym wypadku Mój Korepetytor może skierować sprawę na drogę postępowania sądowego.

 

 1. ZWROT WYKUPIONEGO PAKIETU

 

 1. Mój Korepetytor, na zasadach opisanych w poniższych postanowieniach, oferuje możliwość zwrotu części środków z wykupionego pakietu. Niniejsze zasady nie stanowią ustawowego prawa do odstąpienia od umowy, o których mowa w pkt XI i XII poniżej i nie stoją z nimi w sprzeczności.

 2. Prawo zwrotu części środków zapłaconych przez Użytkownika za wykupiony pakiet przysługuje wyłącznie konsumentom, a więc osobom fizycznym dokonującym z Mój Korepetytor czynności prawnych dot. korzystania z Portalu i wykupienia pakietu niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową. Prawo to nie przysługuje przedsiębiorcom, w tym także osobom fizycznym zawierającym umowę z Mój Korepetytor na korzystanie z Portalu i wykupienie pakietu związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla nich charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 3. Prawo zwrotu części środków zapłaconych przez Użytkownika za wykupiony pakiet przysługuje wyłącznie tym Użytkownikom będących konsumentami, którzy wykupili pakiet na co najmniej 4 godziny. Prawo to nie przysługuje Użytkownikom, którzy wykupili pakiet o mniejszej wartości.

 4. W przypadku odbycia pierwszej korepetycji z nauczycielem wybranym przy pomocy Portalu, jeżeli Użytkownik będący konsumentem nie jest zadowolony z zasady działania Portalu, może skorzystać z prawa do zwrotu części środków zapłaconych przez Użytkownika za wykupiony pakiet. Prawo to przysługuje wyłącznie po odbyciu pierwszej lekcji/korepetycji.

 5. W celu skorzystania z tego prawa, w przeciągu 24 godzin od chwili zakończenia pierwszej korepetycji z nauczycielem wybranym przy pomocy Portalu, Użytkownik będący konsumentem może wysłać do Mój Korepetytor wiadomość mailową o chęci skorzystania z tego uprawnienia. W tej wiadomości mailowej Użytkownik zobowiązany jest wskazać następujące informacje:

  1. Swój nick/login na Portalu;

  2. Imię, Nazwisko;

  3. Nr rachunku bankowego, na który nastąpi zwrot środków.

Mój Korepetytor zastrzega, że tylko wiadomości mailowe zawierające wszystkie ww. informacje będą przez niego rozpatrywane i uznawane za skutecznie złożone. Mój Korepetytor nie ma obowiązku ustosunkować się do wiadomości niepełnych, bądź wysłanych po terminie. Uzupełnienie tej wiadomości przez Użytkownika po terminie nie jest dopuszczalne i nie będzie uznawane za wiadomość skutecznie i terminowo złożoną.

 1. Wiadomość mailową, o której mowa w ust. 5 powyżej, należy wysłać na następujący adres mailowy Mój Korepetytor: admin@moj-korepetytor.pl. W celu obliczenia terminu, o którym mowa w ust. 5 powyżej, bierze się pod uwagę datę i godzinę wysłania przez Użytkownika tej wiadomości mailowej.

 2. Wiadomości mailowe wysłane po upływie terminu, o którym mowa w ust. 5 powyżej, bądź nie zawierające wszystkich wymaganych (ust. 5 powyżej) informacji nie będą rozpatrywane, a Użytkownik traci ww. uprawnienie – chyba że Mój Korepetytor, rozpatrując dany przypadek indywidualnie, postanowi inaczej, przy czym stanowi to wyłącznie uprawienie Mój Korepetytor, a jego decyzja jest ostateczna i Użytkownikowi nie przysługują w takim wypadku żadne roszczenia.

 3. Zwrot środków, w przypadku skutecznego skorzystania przez Użytkownika będącego konsumentem z ww. uprawienia bądź w przypadku indywidualnie podjętej decyzji przez Mój Korepetytor, nastąpi w terminie do 14 dni roboczych. Zwrot nastąpi na rachunek bankowy wskazany w mailu, o którym mowa w ust. 5 powyżej.

 4. W celu uniknięcia wątpliwości zwrotowi podlega jedynie niewykorzystane jeszcze środki z wykupionego przez Użytkownika będącego konsumentem pakietu. Mój Korepetytor nie zwraca środków już wykorzystanych, a więc środków z pakietu, które zostały zużyte przez Użytkownika na przeprowadzone już korepetycje.

 5. W przypadku skutecznego i terminowego skorzystania przez Użytkownika będącego konsument z ww. uprawnienia, a braku otrzymania od Mój Korepetytor środków w ww. terminie bądź braku otrzymania jakiejkolwiek informacji zwrotnej, prosimy o kontakt z Mój Korepetytor na dane wskazane w pkt VIII poniżej w celu wyjaśnienia sytuacji. Czasami wiadomości mailowe mogą bowiem zostać zakwalifikowane jako spam, dlatego też prosimy o wyrozumiałość i kontakt.

 

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

 1. Mój Korepetytor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakość lub poziom nauczania świadczonych przez korepetytorów usług, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny brak przeprowadzenia zajęć, bez rozróżnienia z czyjej winy taki stan zaistniał. Użytkownik może zgłosić skargę na brak przeprowadzenia zajęć przez danego korepetytora. W takim wypadku korepetytorowi nie będzie należeć się wynagrodzenie i środki nie zostaną pobrane z wykupionego przez Użytkownika pakietu godzin. Mój Korepetytor nie będzie jednak rozstrzygał czy odpowiadał na skargi dot. niesatysfakcjonujących dla Użytkownika korepetycji ich poziomu. W takim wypadku Użytkownik może znaleźć innego korepetytora na Portalu.

 2. Mój Korepetytor nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone w profilach Użytkowników, ogłoszeniach, linkach znajdujących się na Portalu ani za działania lub zaniechania Użytkowników, w tym w szczególności korepetytorów.

 3. Mój Korepetytor nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez strony umów zawartych przez Użytkowników w oparciu o informacje zamieszone przez korepetytora na Portalu.

 4. W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa Mój Korepetytor nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania usług, wynikające z utraty spodziewanych korzyści, dobrego imienia, w szczególności Mój Korepetytor nie ponosi odpowiedzialności za: niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług, w przypadku gdy nastąpiło to wskutek działania siły wyższej lub z innych przyczyn nie leżących po stronie Mój Korepetytor, za zabezpieczenie danych w komputerze lub jakimkolwiek innym nośniku informacji przed ingerencją osób trzecich, w tym w szczególności pod względem zabezpieczenia antywirusowego, za przerwy w dostępie do Portalu oraz za opóźnienia, utratę danych ani za szkody powstałe w czasie transmisji danych z witryny do i od Użytkownika, za treść i zawartość, w szczególności prawdziwość, kompletność, danych zawartych w profilach Użytkowników, ogłoszeniach lub na stronach korepetytorów, za działania lub zaniechania korepetytorów, za działania innych użytkowników sieci Internet.

 5. Stała dostępność Portalu ani jego bezbłędne funkcjonowanie z wyjątkiem zastrzeżeń zawartych w Regulaminie nie jest gwarantowane przez Mój Korepetytor.

 

 1. REJESTRACJA I KORZYSTANIE Z PORTALU PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI KOREPETYCJI

 

 1. Użytkownicy świadczący usługi korepetycji, dalej zwani w niniejszym punkcie jako: „Nauczyciele” lub „Nauczyciel”, związani są z Mój Korepetytor odrębną umową regulującą zasady i warunki świadczenia przez nich usług korepetycji. Niemniej postanowienia niniejszego regulaminu mają do nich zastosowanie.

 2. Przed podpisaniem przez Użytkownika, który będzie świadczył usługi korepetycji, umowy z Mój Korepetytor, Nauczyciel zobowiązany jest do przejścia procesu wstępnej rekrutacji, o którym mowa poniżej. To od wyniku procesu wstępnej rekrutacji zależy czy Mój Korepetytor zawrze z Nauczycielem umowę o świadczenie usług korepetycji przy pomocy Portalu. Mój Korepetytor zastrzega sobie prawo do swobodnego i wyłącznego decydowania z kim zawrze tego typu umowę.

 3. Proces wstępnej rekrutacji polega na:

  1. Założeniu przez Nauczyciela konta na Portalu i – podczas procedury rejestracji - podania wymaganych tam danych i informacji o sobie, w tym: imię, nazwisko, nr telefonu, adres zamieszkania, ustawienia danych do logowania oraz zaakceptowania niniejszego regulaminu i polityki prywatności;

  2. Następnie, po założeniu konta na Portalu, Nauczyciel ma obowiązek podać dalsze dane i informacje o sobie, tj.: data i miejsce urodzenia, obywatelstwo, PESEL, miejsce zameldowania, imiona rodziców, nazwisko rodowe matki, właściwy NFZ i Urząd Skarbowy oraz numer rachunku bankowego. Te informacje będą niezbędne dla Mój Korepetytor dla rozliczeń obciążeń publicznoprawnych.

  3. Następnie, po podaniu danych i informacji wskazanych w ust. 3 powyżej, Nauczyciel zobowiązany jest wgrać do Portalu skan legitymacji studenckiej, dokument odnośnie wykształcenia i ocen oraz zaświadczenie o niekaralności jak również wskazać czy jest studentem i czy posiada inne zatrudnienie, a następnie podpisać elektronicznie w wyznaczonym miejscu i wysłać dane do Mój Korepetytor.

 4. Po przesłaniu przez Nauczyciela ww. danych i informacji, tj. ukończenia procesu wstępnej rekrutacji, Mój Korepetytor dokonuje weryfikacji tych danych i podejmuje decyzje o tym czy skontaktuje się z danym Nauczycielem i czy podpisze z nim umowę o świadczenie usług korepetycji przy pomocy Portalu. W razie pozytywnej decyzji Mój Korepetytor przesyła Nauczycielowi link do elektronicznej wersji umowy, która następnie jest podpisywana przez obie strony w formie elektronicznej, przy czym Nauczyciel musi, przed podpisaniem, uzupełnić umowę o nr swojego rachunku bankowego.

 5. Po podpisaniu umowy Mój Korepetytor aktywuje konto Nauczyciela na Portalu i przesyłam maila z wyjaśnieniem zasad działania Portalu.

 

 

 1. REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

 1. Mój Korepetytor podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Strony, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć
  w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników.

 2. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Mój Korepetytor o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Strony.

 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Strony Użytkownik może zgłaszać w jeden z dowolnie wybranych sposobów:

  1. pocztą na adres siedziby przedsiębiorstwa Alexandre Karczewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Mój Korepetytor Alexandre Karczewski w Krakowie, ul. Kalwaryjska 64/9, 30-504 Kraków;

  2. pocztą elektroniczną na adres mailowy Mój Korepetytor: admin@moj-korepetytor.pl;

 4. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj
  i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Strony.

 5. Mój Korepetytor zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Alexandre Karczewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Mój Korepetytor Alexandre Karczewski w Krakowie, ul. Kalwaryjska 64/9, 30-504 Kraków, NIP: 6793189997.

 2. Szczegółowe informacje dot. zakresu i okresu przetwarzania danych osobowych przez Mój Korepetytor oraz uprawnienia Użytkowników zawarte są w Polityce Prywatności.

 

 1. NEWSLETTER

 

 1. Użytkownik, po wyrażeniu stosownej zgody, może otrzymywać od Mój Korepetytor newslettera, tj. nieodpłatnie świadczonej drogą elektroniczną usługi, dzięki której Użytkownik może otrzymywać od Mój Korepetytor drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Portalu.

 2. Skorzystanie przez Użytkownika z usługi newsletter jest dobrowolne.

 3. Wiadomości e-mail wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w momencie zapisywania się do newslettera.

 4. Usługobiorca, w celu zawarcia umowy i zapisania się do usługi newsletter, w pierwszym kroku podaje w przeznaczonym do tego miejscu swój adres e-mail, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach newslettera, skutkiem czego zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi newslettera, a Mój Korepetytor rozpocznie jej świadczenie na rzecz Użytkownika.

 5. W wiadomościach wysyłanych w ramach newslettera będzie znajdować się informacja o możliwości wypisania się z niego, a także link do wypisania się.

 6. Użytkownik może wypisać się z newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie, korzystając z opcji, o której mowa w ust. 5 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail Mój Korepetytor: admin@moj-korepetytor.pl.

 7. Skorzystanie przez Użytkownika z linka do wypisania się z newslettera lub wysłanie wiadomości z żądaniem wypisania z newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej usługi.

 

 1. INFORMACJE O PRAWIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 1. Każdemu Użytkownikowi, będącemu Konsumentem i korzystającemu z Portalu przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy korzystania z Portalu bez podania przyczyny.

 2. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy na korzystanie z Portalu.

 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi złożyć stosowne oświadczenie. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi być złożone wobec Mój Korepetytor, w jeden z następujących sposobów:

  1. wysłane pocztą na adres siedziby przedsiębiorstwa Sprzedającego: Alexandre Karczewski, ul. Kalwaryjska 64/9, 30-504 Kraków;

  2. wysłane pocztą elektroniczną na adres mailowy Mój Korepetytor: admin@moj-korepetytor.pl;

 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient będący Konsumentem wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 5. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

 6. Powyższe postanowienia dot. prawa do odstąpienia od umowy stosuje się także do osób fizycznych zawierających umowy z Mój Korepetytor bezpośrednio związane z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że umowy te nie posiadają dla tych osób charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanych przez te osoby działalności gospodarczych, udostępnionych na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

 1. SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

 

 1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Mój Korepetytor zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Mój Korepetytor został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy na korzystanie z Portalu.

 2. Mój Korepetytor dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie - w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 3. Powyższe postanowienia dot. prawa do odstąpienia od umowy stosuje się także do osób fizycznych zawierających umowy z Mój Korepetytor bezpośrednio związane z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że umowy te nie posiadają dla tych osób charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanych przez te osoby działalności gospodarczych, udostępnionych na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

 1. WARUNKI TECHNICZNE

 

 1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać:

 1. przeglądarkę internetową;

 2. aktywny adres e-mail;

 3. aktywne połączenie z siecią Internet.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie na stronie głównej Portalu.

 2. Niniejszy Regulamin jest na bieżąco weryfikowany i w razie potrzeby aktualizowany.

 3. Mój Korepetytor ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu, cennika oraz oferty. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionego Regulaminu, cennika i oferty na Portalu. O każdej zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej na co najmniej 7 dni przed datą zmiany. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie umieszczona w widocznym miejscu w Portalu.

 4. Mój Korepetytor zastrzega sobie prawo do:

  1. Okresowego wyłączania Portalu w celu jego rozbudowy lub konserwacji, o czym Użytkownicy zostaną powiadomieni z wyprzedzeniem;

  2. Przerw w dostępie do Usług bez podania przyczyn spowodowanych pracami modernizacyjnymi systemu teleinformatycznego;

  3. Wysyłania na podane przez Użytkowników adresy e-mail komunikatów związanych z usługami lub w przypadku stwierdzenia naruszenia niniejszego Regulaminu albo Polityki Prywatności przesłania upomnienia/wezwania do zaprzestania naruszeń Regulaminu.

 5. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie usunąć swój Indywidualny Profil Użytkownika na Portalu. Ustawienia konta Użytkownika umożliwiają wybranie opcji usunięcia konta.

 6. Właściwym jest prawo polskie.