POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. DEFINICJE

 1. Administrator danych osobowych, Administrator – Alexandre Karczewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Mój Korepetytor Alexandre Karczewski w Krakowie, ul. Kalwaryjska 64/9, 30-504 Kraków, NIP: 6793189997.
 2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 5. Strona, Portal – strona internetowa prowadzona przez Administratora pod adresem https://moj-korepetytor.pl
 6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Stronę lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności Portalu opisanych w Polityce, a w szczególności osoba szukająca korepetytorów.

II. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM ZE STRONY

W związku z korzystaniem przez Użytkownika ze Strony Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia oferowanych usług w postaci korzystania z Portalu i za jego pomocą znalezienie odpowiedniej osoby do prowadzenia korepetycji, a także informacje o aktywności Użytkownika w Portalu. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania ze Strony przez Użytkownika.

Niniejsza polityka prywatności w części reguluje także korzystanie z Portalu przez Użytkowników będących nauczycielami i korepetytorami świadczącymi usługi korepetycji na rzecz osób fizycznych. Z uwagi na to, że Administrator zawiera z tymi osobami odrębne umowy, które regulują także kwestie danych osobowych, to niniejsza polityka stosowana jest w zakresie uzupełniającym wobec tych umów.

Prowadzony przez Administratora Portal ma umożliwić samodzielne znalezienie przez Użytkowników osób świadczących korepetycje i nawiązanie z nimi kontaktu oraz zawarcie umowy o świadczenie usług korepetycji. Administrator nie powierza danych osobowych Użytkowników zarejestrowanych bądź korzystających z Portalu osobom świadczącym usługi korepetycji, jak również osoby te nie mają dostępu do danych osobowych Użytkowników. Administrator nie jest bowiem stroną w żadnych stosunkach prawnych pomiędzy Użytkownikami Portalu (uczniami i korepetytorami). Jeżeli Użytkownik chce nawiązać kontakt z danym korepetytorem, to dokonuje tego samodzielnie i sam przekazuje mu swoje dane osobowe.

III. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

 1. KORZYSTANIE Z PORTALU
  1. Dane osobowe wszystkich osób korzystających ze Strony (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), a niebędących zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osoby nieposiadające profilu konta w Portalu) przetwarzane są przez Administratora:
   • w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Portalu, przeprowadzenia procesu rekrutacji przyszłych korepetytorów i zawarcia z nimi umowy na świadczenie korepetycji, udostępniania formularzy kontaktowych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   • w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
   • w celach marketingowych Administratora - zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji w punkcie zatytułowanym MARKETING,
 2. REJESTRACJA W PORTALU
  1. Osoby, które dokonują rejestracji w Portalu jako przyszli uczniowie, proszone są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta, tj. imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (email), numer telefonu. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta.
  2. Osoby, które dokonują rejestracji konta w Portalu jako przyszli korepetytorzy, proszone są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta, tj. mię, nazwisko, nr telefonu, adres zamieszkania, data i miejsce urodzenia, obywatelstwo, PESEL, miejsce zameldowania, imiona rodziców, nazwisko rodowe matki, właściwy NFZ i Urząd Skarbowy oraz numer rachunku bankowego, skan legitymacji studenckiej, dokument odnośnie wykształcenia i ocen oraz zaświadczenie o niekaralności jak również wskazać czy jest studentem i czy posiada inne zatrudnienie. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta i, co za tym idzie, zawarcia umowy z Mój Korepetytor na świadczenie usług korepetycji przy pomocy Portalu.
  3. Dane osobowe są przetwarzane:
   • w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Portalu, przeprowadzenia procesu rekrutacji przyszłych korepetytorów i zawarcia z nimi umowy na świadczenie korepetycji – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do świadczenia usług przez Administratora w ramach Portalu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Portalu i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;
   • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.
   • w celach marketingowych Administratora – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji w punkcie zatytułowanym MARKETING.
   • Jeżeli Użytkownik umieszcza w Portalu jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób oraz za ich zgodą.
 3. FORMULARZE KONTAKTOWE
  1. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem (wskazanych w formularzu) i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
  2. Dane osobowe są przetwarzane:
   • w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Strony w celu doskonalenia jego funkcjonalności.

IV. MARKETING

 1. CELE MARKETINGOWE
  1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:
   • wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom (reklama behawioralna);
   • kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe;
  2. W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość.
 2. REKLAMA BEHAWIORALNA
  1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników, w tym dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii, dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej (tj. reklamy, która jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych obejmuje wówczas także profilowanie Użytkowników. Wykorzystanie zebranych za pośrednictwem tej technologii danych osobowych w celach marketingowych odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora i tylko pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie plików cookies. Zgoda na wykorzystanie plików cookies może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki.
  2. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana.
 3. MARKETING BEZPOŚREDNI
  1. Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych za pośrednictwem e-mail dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane dla celu wysłania takich informacji. Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora polegający na wysyłce informacji marketingowych w granicach udzielonej przez Użytkownika zgody (marketing bezpośredni). Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Dane będą przechowywane w tym celu przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że Użytkownik sprzeciwi się otrzymywaniu informacji marketingowych.
 4. NEWSLETTER
  1. Administrator świadczy usługę newslettera na zasadach określonych w regulaminie osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail. Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki.
  2. Dane osobowe są przetwarzane:
   1. w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   2. w przypadku kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania, w tym profilowania, jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera;
   3. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora, (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w danym Serwisie w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
   4. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  VI. PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

  1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych. Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.
  2. Na stronie Portalu widnieją zintegrowane wtyczki mediów społecznościowych. Oznacza to, że jeśli Użytkownik kliknie w jeden z takich przycisków pewne informacje zostaną udostępnione dostawcom tych kanałów społecznościowych. Jeśli Użytkownik jest w tym samym czasie zalogowany na dane konto społecznościowe, dostawca usług społecznościowych może połączyć te informacje z kontem Użytkownika na kanale społecznościowym i upublicznić działania na profilu Użytkownika w taki sposób, że będą one udostępnione innym użytkownikom sieci.
  3. Wtyczki tak zwane plug-ins portali społecznościowych, m.in. Facebook.com i Twitter oraz innych, mogą znajdować się na stronie Portalu. Związane z nimi usługi dostarczane są odpowiednio przez:
   1. Facebook obsługiwany jest przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA Facebook https://developers.facebook.com/docs/plugins
   2. Twitter obsługiwany jest przez Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA https://dev.twitter.com/web/tweet-button
   3. Instagram obsługiwany jest przez, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA Facebook https://help.instagram.com/519522125107875
   4. Pinterest obsługiwany jest przez Pinterest Inc., 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94107, USA, https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy
   5. Youtube obsługiwany jest przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States https://policies.google.com/privacy
   6. Linkedin obsługiwany jest przez LinkedIn Ireland Unlimited Company, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2 https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
  4. Wtyczka przekazuje jej dostawcy jedynie informację o tym w jakim czasie Użytkownik miał dostęp do Portalu. Jeśli podczas oglądania Strony bądź przebywania na niej, Użytkownik jest zalogowany do swojego konta znajdującego się np. na Facebooku lub Twitterze, dostawca jest w stanie łączyć zainteresowania Użytkownika, preferencję informacyjne, oraz inne dane, pozyskane np. poprzez kliknięcie przycisku „Lubię to” czy pozostawienie komentarza, bądź wpisanie nazwy profilu w wyszukiwanych. Taka informacja również zostanie przekazana przez przeglądarkę bezpośrednio do dostawcy. Aby uniknąć odnotowania wizyty na wybranym koncie Użytkownika w social media na stronie internetowej Portalu należy się wylogować z konta przed rozpoczęciem przeglądania Strony.
  5. Strona zawiera także łącza do stron internetowych administrowanych przez podmioty niezależne od Administratora tj. Facebook, Instagram, Twitter LinkedIn, Google+, lub You Tube. Mogą w nich obowiązywać odrębne klauzule lub polityka dotycząca ochrony prywatności. Administrator zachęca do zapoznania się z ich treścią, jako że Administrator nie ma wpływu na gromadzone dane i procesy przetwarzania danych, jak również wiedzy na temat pełnego zakresu ich pozyskiwania, celu ich przetwarzania ani czasu ich przechowywania. Administrator nie ma również informacji na temat usuwania danych zgromadzonych przez dostawców wtyczek.

  VII. PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA

  Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Portal. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Portalu i dokonywanych przez niego czynności.

  1. COOKIES „SERWISOWE”
   1. dministrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:
    • pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);
    • uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);
    • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);
    • sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);
    • trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies),
    • pliki cookies służące do zapamiętywania zawartości koszyka na czas trwania sesji (ang. shopping cart cookies);
   2. Do zbierania statystyk Administrator wykorzystuje produkt Google Analytics, tym samym dane Użytkownika odwiedzającego Portal otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield. Istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do danych Użytkownika po zainstalowaniu przez niego w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/. W przypadku zainteresowania szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, zachęcamy do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.
  2. COOKIES „MARKETINGOWE”
   1. Administrator wykorzystuje również pliki cookies do celów marketingowych, m.in. w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej. W tym celu Administrator przechowuje informacje lub uzyskuje dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki.
  3. GOOGLE ADS.
   1. Strona korzysta z programu Google Ads.
   2. Google Ads jest programem Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States („Google”). W ramach Google Ads Administrator stosuje tzw. śledzenie konwersji (conversion tracking). Po kliknięciu reklamy wyświetlanej przez Google generowany jest plik cookie śledzący konwersję. Pliki cookies (ciasteczka) są to małe pliki tekstowe zapisywane w przeglądarce internetowej na komputerze użytkownika. Takie pliki cookies po 30 dniach tracą ważność i nie służą do identyfikacji osoby użytkownika. Jeżeli użytkownik wchodzi na określone strony tej witryny internetowej, a plik cookie nie stracił jeszcze ważności, firma Google oraz Strona są informowane, że użytkownik został przekierowany na tę stronę po kliknięciu reklamy.
   3. Każdy klient Google Ads otrzymuje inny plik cookie. Plików cookies nie można śledzić przez strony internetowe klientów Ads. Informacje zebrane za pomocą pliku cookie dotyczącego konwersji służą do sporządzania statystyk konwersji dla klientów Ads, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci otrzymują informację o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli reklamę i zostali przekierowani na stronę zaopatrzoną w tag śledzenia konwersji. Nie otrzymują oni jednak informacji, na podstawie których można zidentyfikować osobę użytkownika. Jeżeli nie chcą Państwo uczestniczyć w śledzeniu konwersji, można wnieść sprzeciw wobec korzystania z tej funkcji. W tym celu wystarczy dezaktywować plik cookie do śledzenia konwersji Google w swojej przeglądarce internetowej. Nie będą Państwo wówczas uwzględnieni w statystykach śledzenia konwersji.
   4. Przechowywanie plików cookies dotyczących konwersji odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu aktywności użytkownika, w celu optymalizowania zarówno swojej oferty internetowej, jak i swojej reklamy.
   5. Więcej informacji na temat Google Ads i Google Conversion Tracking można znaleźć w polityce prywatności Google pod adresem: https://www.google.plpolicies/privacy/.
   6. Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, by być informowanym o generowaniu plików cookie i zezwalać na nie tylko w konkretnym przypadku, nie akceptować plików cookie w poszczególnych przypadkach lub ogólnie oraz aktywować funkcję automatycznego usuwania plików cookie w momencie zamykania przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może spowodować ograniczenie funkcjonalności tej strony internetowej.

  VIII. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  Dane osobowe będziemy przetwarzać przez czas trwania umowy oraz czas niezbędny do świadczenia usług czyli przez cały okres korzystania przez Użytkownika z Portalu i jego rejestracji na nim, jak również przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

  Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez czas istnienia konta i niezwłocznie usuwane w przypadku jego likwidacji. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym, a także na żądanie kompetentnych organów władzy publicznej, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane.

  IX. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

  1. Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
   1. Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;
   2. Prawo uzyskania kopii danych – Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;
   3. Prawo do sprostowania – Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;
   4. Prawo do usunięcia danych (tzw. prawo zapomnienia) – jest podstawą do żądania usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
   5. Prawo do ograniczenia przetwarzania – Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
   6. Prawo do przenoszenia danych – w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – pod warunkiem, iż zarówno Administrator jak i inny podmiot do którego przesyłane są dane mają odpowiednie warunki techniczne umożliwiające takie przesłanie;
   7. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
   8. Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych lub ze względów związanych z ochroną mienia). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora;
   9. Prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody;
   10. Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  2. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych wraz z wskazaniem z jakim żądaniem występujemy, można złożyć:
   • pisemnie na adres siedziby Administratora, tj. Alexandre Karczewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Mój Korepetytor Alexandre Karczewski w Krakowie, ul. Kalwaryjska 64/9, 30-504 Kraków, NIP: 6793189997;
   • mailowo pod adresem mailowym Administratora: contact@moj-korepetytor.pl;
  3. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.
  4. Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.
  5. Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).

  X. ODBIORCY DANYCH

  1. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia), w tym przede wszystkim:
   • PayPro SA z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887 – jako podmiot obsługujący system Przelewy 24, za pomocą którego możliwe jest dokonania płatności za świadczone w ramach Portalu usługi.
  2. Możliwe jest też powierzenie danych innym podmiotom obsługującym płatności, jak np. PayPal, jeżeli też taka funkcja zostanie wprowadzona na Portalu.
  3. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

  XI. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

  Administrator danych osobowych nie będzie przekazywał danych osobowych Użytkowników Strony do państwa trzeciego (poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowej, za wyjątkiem sytuacji i podmiotów wyraźnie w tej polityce prywatności wskazanych (jak np.: social media czy Google).

  XII. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

  1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników
  2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

  XIII. DANE KONTAKTOWE

  Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Alexandre Karczewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Mój Korepetytor Alexandre Karczewski w Krakowie, ul. Kalwaryjska 64/9, 30-504 Kraków, bądź mailowo pod adresem mailowym Administratora: contact@moj-korepetytor.pl;

  IV. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

  Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.