UMOWA

zawarta w Krakowie, w dniu 02-06-2023 pomiędzy: Alexandre Karczewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Moj Korepetytor - Alexandre Karczewski w Krakowie, ul. Kalwaryjska 64/9, 30-504 Kraków, NIP: 6793189997
dalej jako: „Moj Korepetytor”
a
__________________________________, zam. w __________________________________, PESEL: __________________________________ dalej jako: „Nauczyciel” albo: „Korepetytor”

Moj Korepetytor i Nauczyciel są dalej łącznie zwani jako: „Strony”, a każde z osobna jako: „Strona”.

Zważywszy na to, że:

 1. Moj Korepetytor jest właścicielem portalu pod nazwą: Moj Korepetytor dostępnego pod adresem: moj-korepetytor.pl, służącego kojarzeniu uczniów i nauczycieli lub korepetytorów w celu nawiązania przez te osoby współpracy polegającej na udzielaniu przez nauczycieli korepetycji z określonych dziedzin wiedzy;
 2. Nauczyciel posiada wszystkie kwalifikacje niezbędne do udzielania korepetycji z wybranych dziedzin nauki i jest zainteresowany podjęciem w tym zakresie współpracy z Mój Korepetytor i prowadzonym przez niego portalem;
Strony postanawiają co następuje.

§1

 1. Na mocy niniejszej umowy Strony pragną uregulować kwestie współpracy pomiędzy Nauczycielem a Mój Korepetytor dot. korzystania przez Nauczyciela z portalu pod nazwą: Moj Korepetytor dostępnego pod adresem: moj-korepetytor.pl, dalej jako: „Portal” i świadczenia przez Nauczyciela na rzecz jego uczestników, dalej jako: „Uczniowie”, usług korepetycji.
 2. Nauczyciel oświadcza, że posiada stosowną wiedzę i umiejętności oraz kwalifikacje do świadczenia na rzecz Uczniów korepetycji. Zakres wiedzy i przedmiotów, z zakresu których Nauczyciel może świadczyć korepetycje na rzecz Uczniów, został przekazany Mój Korepetytor przez Nauczyciela wraz ze stosownymi dokumentami na ich potwierdzenie (dyplom ukończenia studiów itd.).
 3. Moj Korepetytor wskazuje, że nie jest stroną stosunków prawnych nawiązywanych za pomocą Portalu pomiędzy Uczniami a Nauczycielem, a jedynie zapewnia miejsce do nawiązywania kontaktów i umawiania się na korepetycje między tymi osobami. Z uwagi na to Mój Korepetytor nie jest odpowiedzialny wobec Ucznia za to jak Nauczyciel przeprowadza korepetycję. Jednakże w razie otrzymania od Ucznia skarg na Nauczyciela, Mój Korepetytor może podjąć działania wyjaśniające, a w skrajnych przypadkach wypowiedzieć umowę.
 4. Nauczyciel, po nawiązaniu kontaktu z Uczniem, świadczy usługi korepetycji bezpośrednio na jego rzecz, przy czym płatność za te usługi jest dokonywana przez Ucznia wyłącznie za pośrednictwem Mój Korepetytor, stosownie do postanowień § 2 poniżej.
 5. Strony zgodnie ustalają, że Nauczyciel utworzył sobie konto na Portalu i podał wskazane dane, w tym informację odnośnie swojego wieku i wykształcenia do celów podatkowych, a Mój Korepetytor zweryfikował te informacje. Po zawarciu niniejszej umowy Mój Korepetytor aktywuje konto Nauczyciela na Portalu, tak aby Nauczyciel mógł z niego w pełni korzystać.
 6. Profil Nauczyciela na Portalu, który to profil będą mogli wyszukać Uczniowie, zawierać będzie dostępne dla użytkowników i odwiedzających Portal następujące informacje:
  • imię (opcjonalnie nazwisko);
  • zdjęcie;
  • zakres przedmiotowy udzielanych korepetycji (listę zagadnień i przedmiotów);
  • informacje dotyczące wykształcenia Nauczyciela (ukończony uniwersytet, lata studiów i ich przedmiot, dane dot. dyplomu ukończenia szkoły wyższej) z adnotacją, że dane te zostały zweryfikowane i potwierdzone przez Mój Korepetytor;
  • informację odnośnie prawdziwości zaświadczenia o niekaralności i posiadanych stopniach i kwalifikacjach z adnotacją, że dane te zostały zweryfikowane i potwierdzone przez Mój Korepetytor.
 7. Zasady działania Portalu i obowiązki Nauczyciela zostaną też wyjaśnione przez Mój Korepetytor mailowo lub telefonicznie po zawarciu niniejszej umowy i Nauczyciel zobowiązuje się do nich stosować, jak do postanowień umowy.

§2
Płatności

 1. Płatności wobec Nauczyciela będą przez Mój Korepetytor świadczone w stosunku miesięcznym, najpóźniej do 10 dnia następnego miesiąca. Płatności te będą dokonywane przez Mój Korepetytor na następujący numer rachunku bankowego Nauczyciela: __________________________________. W razie zmiany rachunku bankowego w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, Nauczyciel zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o tym Mój Korepetytor wskazując mu nowy numer rachunku, co nie będzie wymagało ani nie będzie stanowiło zmiany niniejszej umowy.
 2. Płatności wobec Nauczyciela będą obejmować wynagrodzenie za wszystkie udzielone przez Nauczyciela w ramach danego okresu rozliczeniowego korepetycje na rzecz Uczniów. Okres rozliczeniowy trwa od 25 dnia każdego miesiąca kalendarzowego do 25 dnia kolejnego miesiąca.
 3. Nauczyciel niniejszym wskazuje stawkę godzinową za korepetycję:
  • indywidualne: 40 złotych
  • grupowe: 60 złotych
  Stawka ta będzie stanowić podstawę do ustalenia należnej Nauczycielowi za dany okres rozliczeniowy kwoty.
 4. Nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie tylko za faktycznie przeprowadzoną pełną lekcję i której przeprowadzenie Nauczyciel zaraportuje w Portalu nie później niż w ciągu 24 godzin od jej zakończenia. Brak otrzymania przez Mój Korepetytor terminowego zawiadomienia o przeprowadzeniu lekcji od Nauczyciela jest równoznaczne z brakiem obowiązku Mój Korepetytor do zapłaty za tą lekcję.
 5. Nauczyciel może sprawdzić na Portalu aktualną kwotę wynagrodzenia za przeprowadzone korepetycję, którą ma mu wypłacić Mój Korepetytor zgodnie z ustępami powyższymi.

§3
Obowiązki Nauczyciela

 1. Nauczyciel zobowiązuje się do świadczenia usług nauczania i korepetycji wobec Uczniów z najwyższą starannością i kulturą osobistą, jak również do przekazywania Uczniom prawdziwych informacji i wiedzy. Nauczyciel zobowiązuje się do osobistego przeprowadzania korepetycji i nie może przy tym wykorzystywać innych osób. W razie przeprowadzenia przez Nauczyciela korepetycji za pomocą innej osoby, będzie to równoznaczne z brakiem jej przeprowadzenia.
 2. Po tym jak Uczeń wybierze na portalu Nauczyciela do odbycia korepetycji, Nauczyciel otrzyma o tym automatyczną informację mailową zawierającą dane Ucznia, w tym jego dane kontaktowe. Nauczyciel zobowiązany jest do nawiązania kontaktu z Uczniem (telefonicznego bądź mailowego) w celu ustalenia daty i godziny przeprowadzenia pierwszych korepetycji w przeciągu 12 godzin od otrzymania tego maila. Następne korepetycje mogą być już ustalane przez Ucznia i Nauczyciela między sobą.
 3. Nauczyciel zobowiązuje się, aby 1 korepetycje trwały równo 60 minut (1 pełna godzina zegarowa). Niedopuszczalne jest przeprowadzanie korepetycji jako godziny lekcyjnej (45 minut).
 4. Nauczyciel zobowiązuje się do bycia aktywnym na Portalu. W przypadku przedłużającego się braku aktywności Nauczyciela na Portalu, w szczególności braku nawiązywania kontaktu z Uczniami, Mój Korepetytor może nieodwołalnie usunąć z Portalu jego konto i profil, co będzie równoznaczne z automatycznym wypowiedzeniem niniejszej umowy.
 5. Korepetycje indywidualne muszą być przeprowadzane przez Nauczycieli w miejscach zamieszkania Ucznia bądź w miejscu zamieszkania/pracy Nauczyciela. W przypadku korepetycji grupowych miejsce przeprowadzenia korepetycji jest ustalane między Nauczycielem a Uczniami i może to być także miejsce zamieszkania czy biuro Nauczyciela.
 6. Jeżeli Uczeń chce przedłużyć dane korepetycje, to Nauczyciel zobowiązany jest je kontynuować. W takim przypadku, po ich odbyciu Nauczyciel raportuje na Portalu, zgodnie z wymogiem z § 2 ust. 4 powyżej, o ilości odbytych lekcji.
 7. Podstawową formą przeprowadzania korepetycji są korepetycje indywidualne.
 8. Moj Korepetytor może udzielić Nauczycielowi zgody na przeprowadzanie korepetycji online lub korepetycji grupowych (o czym będzie zamieszczona informacja na profilu Nauczyciela na Portalu) jeżeli:
  • Nauczyciel ma przynajmniej 3 Uczniów i ma na Portalu dobrą ocenę od Uczniów (ocena co najmniej 4) – Mój Korepetytor może udzielić zgody na przeprowadzanie korepetycji online;
  • Nauczyciel ma przynajmniej 5 Uczniów i ma na Portalu dobrą ocenę od Uczniów (ocena co najmniej 4) – Mój Korepetytor może udzielić zgody na przeprowadzanie korepetycji grupowych.
 9. Udzielenie ww. zgód przez Mój Korepetytor nie jest automatyczne. Nauczyciel musi się w tym zakresie zwrócić do Spółki.
 10. Wybor typu korepetycji (w domu, online, czy grupowe) mogą również być ustalone pomiędzy administratorem i nauczycielem, według miejsc do dyzpozycji. W takim przypadku korepetytor może robić lekcje tylko w domu albo online od samego początku.
 11. Nauczyciel przyjmuje do wiadomości, że nie może żądać ani pobierać żadnych pieniędzy bezpośrednio od Ucznia. W takim przypadku, Mój Korepetytor może usunąć jego Profil z Portalu (co jest jednoznaczne z wypowiedzeniem niniejszej umowy) jak również Nauczycielowi nie będzie przysługiwało wynagrodzenie za daną lekcję.
 12. Nauczyciel, w trakcie trwania niniejszej umowy, jak również w okresie 5 lat po jej ustaniu, zobowiązuje się do nie udzielania Uczniom (poznanym bądź z którymi nawiązał współpracę przy pomocy Portalu) korepetycji poza Portalem i bez pośrednictwa Spółki, a więc korepetycji, w których Uczniowie płaciliby bezpośrednio Nauczycielowi.
 13. Nauczyciel zobowiązuje się do przeprowadzania korepetycji na obszarze o średnicy co najmniej 3 kilometrów. Nauczyciel może wskazać na swoim koncie na Portalu większy obszar przeprowadzania korepetycji.
 14. Nauczyciel zobowiązuje się do poinformowania Mój Korepetytor, poprzez Portal, zarówno o odbyciu danych korepetycji jak i o ustaleniu terminu korepetycji (a więc przed przeprowadzeniem danych korepetycji). Jeżeli Nauczyciel zapomni poinformować Mój Korepetytor o terminie korepetycji bądź jeżeli w trakcie trwania lekcji okaże się być ona dłuższa niż pierwotnie zakładano, Nauczyciel może poinformować o tym Mój Korepetytor mailowo pod adresem mailowym: contact@moj-korepetytor.pl

§4
Czas trwania umowy

 1. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
 2. Każda ze Stron może ją wypowiedzieć z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca.
 3. W przypadku wypowiedzenia umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia, w okresie wypowiedzenia Nauczyciel zobowiązany jest dalej świadczyć umówione korepetycje, jak również poinformować Uczniów o zakończeniu współpracy ze Spółką i dacie, tak aby Uczniowie nie umawiali korepetycji po dacie ustania obowiązywania umowy.
 4. Moj Korepetytor może wypowiedzieć niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy Nauczyciel nie dochowuje obowiązków umownych, w szczególności określonych w § 3 powyżej.
 5. W razie ustania obowiązywania niniejszej umowy Mój Korepetytor niezwłocznie usunie konto i profil Nauczyciela z Portalu.
 6. Mój Korepetytor może także w każdym czasie, gdy Nauczyciel nie dochowuje obowiązków umownych, usunąć jego konto i profil z Portalu, co będzie równoznaczne z automatycznym wypowiedzeniem niniejszej umowy. O dokonaniu tego Mój Korepetytor niezwłocznie informuje Nauczyciela (mailowo albo pisemnie) podając przyczyny usunięcia konta Nauczyciela z Portalu.
 7. Wypowiedzenie umowy może być dokonane pisemnie, albo mailowo na adresy email wskazane w § 6 poniżej bądź zmienione przez Stronę w trakcie trwania umowy.

§5
Dane osobowe

Mój Korepetytor oświadcza, że w ramach wykonywania niniejszej umowy będzie przetwarzała, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dane osobowe Nauczyciela. Załącznik nr 1 do niniejszej umowy stanowi klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

§6
Postanowienia końcowe

 1. Strony wskazują osoby upoważnione do wzajemnych kontaktów w związku z realizacją niniejszej umowy oraz dane teleadresowe, tj. numer telefonu i adres e-mail:
  • ze strony Moj Korepetytor - contact@moj-korepetytor.pl, tel.: 572517902;
  • ze strony Nauczyciela – __________________________________, tel.: __________________________________;
  Wszelkie oświadczenia Stron mogą być składane na powyżej wskazane dane teleadresowe, chyba że niniejsza umowa stanowi inaczej. Dniem doręczenia wiadomości mailowej będzie następny dzień kalendarzowy po jej wysłaniu. W razie zmiany danych teleadresowych w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, Strona zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o tym drugą Stronę wskazując nowe dane kontaktowe, co nie będzie wymagało ani nie będzie stanowiło zmiany niniejszej umowy.
 2. Niniejsza umowa stanowi pełną i jedyną umowę między Stronami w odniesieniu do jej przedmiotu. Niniejsza umowa wyłącza wszystkie poprzednie oświadczenia, umocowania, umowy, porozumienia lub zobowiązania, ustne lub pisemne między Stronami w zakresie jej treści i żadne oświadczenie, zobowiązanie lub obietnice nie mogą być uznane za złożone lub przedsięwzięte na podstawie czegokolwiek powiedzianego lub napisanego przez strony przed wejściem w życiem niniejszej umowy, chyba że co innego zostało w niej postanowione.
 3. Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy.
 4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają do swojej skuteczności zachowania formy pisemnej bądź formy elektronicznej pod rygorem nieważności.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.
 6. Sądem wyłącznie właściwym do rozstrzygnięcia sporów z niniejszej umowy będzie sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Spółki.
 7. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.
Nauczyciel Spółka

Szanowni Państwo!

W związku z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym w dalszej części „RODO”) chcielibyśmy poinformować, iż posiadane przez nas Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w sposób należyty i w pełni odpowiadający postanowieniom RODO oraz postanowieniom ustawy o ochronie danych osobowych.

Dążąc do zrealizowania wszelkich obowiązków wynikających z faktu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, poniżej zamieszczamy krótką informację o zasadach tego przetwarzania, o Pani/Pana uprawnieniach oraz o naszych obowiązkach. Bardzo proszę o uważne zapoznanie się z przedmiotową informacją i w razie jakikolwiek pytań proszę o kontakt zgodnie ze wskazówkami znajdującymi się poniżej.

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Danych Osobowych (Administratorem) jest:

Moj Korepetytor - Alexandre Karczewski

Przekazane Administratorowi Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub też jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Pod pojęciem prawnie uzasadnione interesy Administratora należy rozumieć konieczność przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w związku z realizacją umowy, której nie jest Pani/Pan co prawdą stroną, ale w której realizacji bierze Pani/Pan czynny i świadomy udział lub, której realizacja wpływa bezpośrednio na Pańskie uzasadnione prawa i interesy.

Co do zasady Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez Administratora lub przez podmioty z Administratorem powiązane osobowo, aczkolwiek czasami może zajść konieczność udostępnienia przedmiotowych danych osobowych innym odbiorcom danych, w szczególności podmiotom współpracującym z Administratorem i realizującym usługi na jego rzecz albo, gdy będzie to realizowane wyłącznie na Pani/Pana prośbę.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, uzyskania kopii danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, albo Pani/Pana uzasadnione interesy.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora wyłącznie w celu realizacji umowy, o której mowa powyżej. Ponadto Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte, gdy już nie będzie uzasadnionego wymogu posiadania ich do dozwolonych celów, a Administrator nie będzie zobowiązany, zgodnie z prawem, nadal przechowywać takich danych lub w inny sposób uprawniony, aby to robić. W szczególności, Pani/Pana dane osobowe zostaną zachowane, gdy będzie to konieczne, by Administrator mógł dochodzić roszczeń lub bronić się przed roszczeniami, do końca odpowiedniego okresu przedawnienia lub do czasu uregulowania przedmiotowych roszczeń.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na terenie Unii Europejskiej. Dane te ulegają profilowaniu przy wykorzystaniu plików cookie, przy każdorazowym wejściu na blogi internetowe Administratora. Zbierane przez Administratora pliki cookie umożliwiają między innymi zapamiętanie preferencji użytkowników strony internetowej i jej personalizowanie w zakresie wyświetlanych treści oraz dopasowywanie reklam do użytkowników.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest wymagane przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego, aczkolwiek jest niezbędne do realizacji umowy, o której mowa powyżej. Niepodanie przedmiotowych danych osobowych całkowicie uniemożliwiałoby świadczenie usługi przez Administratora.

Może Pani/Pan zrealizować przysługujące Pani/Panu uprawnienia poprzez kontakt z Administratorem (osobą wyznaczoną w tym celu do kontaktu), wysyłając wiadomość pocztą tradycyjną na adres ul. Kalwaryjska 64/9, 30-504 Kraków lub też za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość mailową na adres skrzynki elektronicznej Administratora contact@moj-korepetytor.pl lub też telefonicznie dzwoniąc pod numer: 572517902.